fbpx
Begijnhof Hotel**** Leuven

TEGENWERPELIJKHEID
Enkel onderhavige Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op de handelingen, diensten en/of overeenkomsten tussen het Begijnhof Hotel en de klant, met uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden waarnaar de klant zou verwijzen. Afwijkingen op de inhoud en/of de toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel aanvaard indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Een afwijking of de nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet.

PRIJS
Elke reservatie moet schriftelijk worden aangevraagd en bevestigd. Bovendien wordt elke reservatie gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de bevestiging van de betrokken reservatie van kracht zijn. Alle prijzen worden getoond inclusief btw en andere belastingen en zijn betaalbaar in EURO. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd naar aanleiding van maatregelen van management of van overheidswege, met inbegrip van gewijzigde belastingen. Groepstarieven gelden enkel bij gelijktijdige boeking van minimum 10 kamers . Indien dit aantal op de dag van aankomst niet wordt bereikt, zullen de standaardkamertarieven geldend op dat ogenblik onverlet van toepassing worden.

BETALINGSVOORWAARDEN
Alle facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na de factuurdatum. De facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % op per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. In dat geval is bijkomend van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR als schadebeding.
Bij vertraging van betaling behoudt het Begijnhof Hotel zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang alle nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken en de uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

RESERVATIES
Reservaties dienen schriftelijk of via de website te worden aangevraagd en zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging door het Begijnhof Hotel. Begijnhof Hotel behoudt zich het recht voor om bij reservatie betaling van het volledig bedrag van de gereserveerde diensten of een creditcard garantie te vragen waarvan de geldigheid van de creditcard kan worden gecontroleerd en de creditcard dient op persoonlijke naam van de klant of de rechtspersoon die hij rechtsgeldig vertegenwoordigt te staan.

ANNULATIEVOORWAARDEN
Elke reservatie dient steeds schriftelijk aangevraagd worden. Een reservatie kan door individuele klanten worden geannuleerd tot 24u voor de dag van aankomst.Bij annulatie tussen de 24 uur voor de dag van aankomst en 16.00u op de dag van aankomst wordt 50% van de kamerprijs van de eerste overnachting aangerekend.Bij annulatie na 16 uur op de dag van aankomst of bij no show wordt 100% van de kamerprijs van de eerste overnachting aangerekend. In dergelijk geval behoudt het Begijnhof Hotel zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd te beschouwen.

Voor groepen, waaronder elke boeking vanaf 10 kamers wordt verstaan, geeft een gedeeltelijke of volledige annulatie van het aantal personen aanleiding tot facturatie van de volgende annuleringskosten:Annulatie tot één maand voor de dag van aankomst voor de eerste check-in datum: 20% van de volledige prijs van de gereserveerde diensten. Annulatie tussen 1 maand en 16 dagen voor check-in datum: 50 % van de volledige prijs van de gereserveerde diensten. Annulatie tussen 15 en 6 dagen voor check-in datum: 75% van de prijs voor de gereserveerde diensten. Annulatie tussen 5 en 0 dagen voor check-in datum: 100% van de prijs voor de gereserveerde diensten. Begijnhof Hotel behoudt zich het recht voor om deze annulatiekosten af te boeken via de opgegeven creditcardgegevens. Bij elke betwisting van deze annulatiegegevens behoudt de directie het recht om eenduidig te beslissen.

CHECK-IN EN CHECK-OUT
De klant kan inchecken vanaf 14.00u op de dag van aankomst en dient uit te checken voor 11.00u op de dag van vertrek. Bij laattijdige check-out behoudt Begijnhof Hotel zich het recht voor om een bedrag van €30 per uur aan te rekenen. Sleutels dienen bij check-out terug afgegeven te worden aan de receptie. Bij niet teruggave zal een bedrag van €50 EUR per sleutel worden gefactureerd.

KLACHTEN
Elke klacht die betrekking heeft op de door Begijnhof Hotel geleverde diensten en/of goederen dient onverwijld tijdens het verblijf aan Begijnhof Hotel worden gemeld of na het verblijf te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen volgend op het vertrek van de klant. Bij gebrek hieraan acht Begijnhof Hotel haar diensten als zijnde aanvaard.

OVERMACHT
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan. Onder overmacht worden alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil der partijen begrepen zoals ondermeer, maar niet beperkt tot: dwingende maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog, staking, lock-out, blokkering van communicatiemiddelen en/of gegevensstromingen,… rekening houdend met de grootte, schaal en omvang van het getroffen gebied. Slechts indien aantoonbaar is, dat het Begijnhof Hotel in het gebied van overmacht valt is er sprake van overmacht. De bewijslast hiervoor ligt bij de klant, niet bij het hotel.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEGIJNHOF HOTEL
Het Begijnhof Hotel is ertoe gehouden de in de reservatiebevestiging vermelde diensten ter beschikking te stellen van de gast. De beschrijvingen, maten en kleuren en de foto’s en tekeningen in de prijsopgaven, catalogi en/of website zijn louter informatief. Indien Begijnhof Hotel in de onmogelijkheid verkeert (door plotse beschadiging/onbruikbaarheid van de kamer) om de gast het in de reservatiebevestiging omschreven verblijf ter beschikking te stellen is Begijnhof Hotel gerechtigd om de gast een ander verblijf ter beschikking te stellen van dezelfde categorie of de categorie die op dat ogenblik beschikbaar is. Daarbij neemt het Begijnhof Hotel de eventuele meerkost voor haar rekening (tot maximaal €100 bovenop de volledige verblijfprijs van het Begijnhof Hotel op het ogenblik dat de boeking in het Begijnhof Hotel is geplaatst). Het Begijnhof Hotel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich voordoen op de eigendommen van het hotel, met inbegrip van de parkeergelegenheid. Het Begijnhof Hotel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aangericht door derden aan de gast, behoudens voor de voorwerpen waarvoor een uitdrukkelijke en schriftelijke bewaargevingsovereenkomst werd afgesloten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST
De Gast is aansprakelijk ten aanzien van Begijnhof Hotel voor alle schade die hij of de personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft toebreng(t)(en) aan de gebouwen van het Begijnhof Hotel of de interne of externe aanhorigheden, aan de goederen die het Hotel bemeubelen of er deel van uitmaken of aan het personeel of derden. Indien de gast schade aanricht aan de roerende en onroerende goederen van Begijnhof Hotel dient deze op eenvoudig verzoek van Begijnhof Hotel onmiddellijk en alleszins voor het vertrek van de gast te worden vergoed.
Zowel de openbare als de privéruimtes van Begijnhof Hotel zijn rookvrij. Per vastgestelde overtreding in hoofde van de gast en/of personen die hem vergezellen of waarover hij de hoede heeft, is de gast een schadevergoeding van € 150 verschuldigd. Begijnhof Hotel behoudt zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen te staken en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen indien de gast deze bepaling overtreedt.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder de toepassing van het Belgisch recht en de bevoegdheid van de Rechtbank van Leuven, zijnde de Rechtbank van Koophandel, of Rechtbank van Eerste Aanleg en Vredegerecht Eerste Kanton van Leuven.

KENNISNAME EN AANVAARDING
De klant verklaart integraal kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden alsook de voorwaarden, documenten en bijlagen waarnaar deze verwijzen en aanvaardt deze ten laatste op het ogenblik van reservatie.